Usługi

Zasady realizacji usługi:

Jeżeli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy turystycznej, podróżny zostanie skierowany:

  • na kwarantannę w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lub
  • na izolację w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

a dzień  kwarantanny lub izolacji będzie obejmował także dzień rozpoczęcia Imprezy, Podróżny będzie uprawniony do zmiany terminu Imprezy turystycznej, na inny dostępny w ofercie Organizatora, z terminem rozpoczęcia nie później niż w dniu 31 pażdziernika 2021 r. 

W celu skorzystania z usługi, Podróżny, , zobowiązany jest do: 

  • poinformowania Organizatora o nałożonej  kwarantannie lub izolacji, okazania dokumentupotwierdzającego tę okoliczność (np. informacji z portalu pacjent.gov.pl) oraz przekazania Organizatorowi podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych w celu skorzystania z Usługi, (zgodnie ze wzorem) – nie później niż w dniu, w którym Impreza miała się rozpocząć, oraz
  • zawarcia z Organizatorem dodatkowej umowy, w której zostanie określony nowy termin Imprezy – nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Organizatora o nałożonej kwarantannie/izolacji

W przypadku, gdy cena całkowita zmienionej Imprezy będzie wyższa niż cena całkowita poprzedniej Imprezy, Podróżny będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenach.

Usługę należy wykupić dla wszystkich Podróżnych, znajdujących się w rezerwacji.
Od dnia 16 czerwca 2021 cena uslugi za jedna osobę na rezerwacji wynosi 99 zł/os dla imprez turystycznych w sezonie Lato 2021

Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi jest akceptacja regulaminu oraz jej zakup w dniu zawarcia umowy.
Podróżny, który zawarł umowę o udział w Imprezie przed 01 czerwca 2021 r., może zakupić Usługę w terminie maksymalnie do 10 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy turystycznej za pośrednictwem działu obsługi Klienta - mailowo: online@sunfun.pl lub telefonicznie pod numerem: 801 080 039.

Regulamin usługi - TUTAJ

Ubezpieczenie dodatkowe WARIANT MAX i WARIANT SUPER MAX

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003.
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie obejmuje:

*Assistance Rozszerzone - pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu medycznego, organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji, organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie leków, pomoc finansowa, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny, pomoc prawna, pożyczka na kaucję, zastępstwo kierowcy.

Pozostałe usługi