Usługi

ZMIANA TERMINU W PRZYPADKU SARS-COV-2

KLIENCI UDAJĄCY SIĘ Z SUN & FUN HOLIDAYS NA WAKACJE DO MONASTYRU I NA DJERBĘ W TERMINIE WYLOTU: 13., 20., 27.05.2021 - OTRZYMUJĄ GRATIS USŁUGĘ - BEZPŁATNEJ ZMIANY TERMINU W PRZYPADKU OBJĘCIA KWARANTANNĄ BĄDŹ ZACHOROWANIA NA SARS-COV-2.

Zasady realizacji usługi:
Jeżeli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy turystycznej, podróżny zostanie skierowany:

  • na kwarantannę w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lub
  • na izolację w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

a dzień  kwarantanny lub izolacji będzie obejmował także dzień rozpoczęcia Imprezy, Podróżny będzie uprawniony do zmiany terminu, dostępny w ofercie Organizatora, z terminem rozpoczęcia nie później niż w dniu 31 pażdziernika 2021 r. , bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu zmiany terminu. Usługa obejmuje wszystkich Podróżnych wskazanych w umowie o udział w Imprezie.

W celu skorzystania z Bezpłatnej zmiany terminu, Podróżny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest do: 

  • poinformowania Organizatora o nałożonej kwarantannie/izolacji i okazania dokumentu potwierdzającego tę okoliczność (np. informacji z portalu pacjent.gov.pl) – nie później niż w dniu, w którym Impreza miała się rozpocząć, oraz
  • zawarcia z Organizatorem dodatkowej umowy, w której zostanie określony nowy termin Imprezy – nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Organizatora zgodnie z lit. a.

W przypadku, gdy cena całkowita zmienionej Imprezy będzie wyższa niż cena całkowita poprzedniej Imprezy, Podróżny będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenach.

Ww. możliwość zmiany terminu dotyczy zarówno istniejących jak i nowych rezerwacji.

Ubezpieczenie dodatkowe WARIANT MAX i WARIANT SUPER MAX

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003.
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie obejmuje:

*Assistance Rozszerzone - pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu medycznego, organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji, organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie leków, pomoc finansowa, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny, pomoc prawna, pożyczka na kaucję, zastępstwo kierowcy.

Pozostałe usługi