Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Blue Style Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pruszkowskiej 29 lok. U1, 02-119 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000651310, REGON: 366054742, NIP: 7010641075, o kapitale zakładowym w wysokości 1 950 000,00 zł (zwana dalej „Blue Style“), niniejszym informuje, że w ramach prowadzonej działalności przetwarza Twoje dane osobowe. 
Zakres oraz cel przetwarzania, jak również warunki udostępniania Twoich danych osobowych przez Blue Style oraz przysługujące Ci prawa są opisane w niniejszym dokumencie. 
Blue Style przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016 r. Nr 119 poz. 1, zwanym dalej w skrócie „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 
Niniejszy dokument stanowi zestawienie podstawowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Blue Style. W niniejszym dokumencie wskazane są: wyjaśnienie podstawowych pojęć, kategorie danych osobowych, które Blue Style przetwarza, cele w jakich je przetwarza, podstawy prawne przetwarzania i kategorie odbiorców, którym dane są przekazywane oraz to jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Blue Style. 

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do danych osobowych zalicza się przede wszystkim imię i nazwisko, płeć, wiek, datę urodzenia ale również e-mail, numer telefonu, adres, PESEL, numer dowodu osobistego, numer paszportu.
Szczególną kategorią danych osobowych są dane wrażliwe, czyli dane informujące o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przekonaniach filozoficznych lub przynależności do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną oraz dane o stanie zdrowia, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. 

Podmiotem danych osobowych jest każda osoba fizyczna, której dotyczą przedmiotowe dane osobowe. Jeśli użytkownik strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.sunfun.pl/ (dalej: strona internetowa Blue Style) ma mniej niż 16 lat i chce za pośrednictwem tej strony wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, konieczne jest, aby zgoda ta była wyrażona lub zatwierdzona przez osobę sprawującą nad tym użytkownikiem władzę rodzicielską lub opiekę. 

Blue Style przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i na mocy podanych poniżej podstaw prawnych:

a) jeżeli zawarłeś z Blue Style umowę o udział w imprezie turystycznej, Blue Style przetwarza Twoje dane osobowe w celu

 1. rezerwacji imprezy turystycznej (wycieczki), realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej (realizacja świadczeń zgodnie z umową, rezerwacja biletów lotniczych, organizacja transportu z lotniska i na lotnisko, odbycie odprawy na lotnisku) oraz w celu obsługi procesu skargowego związanego z Twoim udziałem w imprezie turystycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
 2. wykonania ciążących na Blue Style obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego, prawa dot. rachunkowości, praw regulującego świadczenie usług turystycznych, przepisów dotyczących imigracji, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c. RODO);
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Style w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Style w postaci udostępniania danych innym spółkom z grupy Blue Style do wewnętrznych celów administracyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 5. w celu ochrony Twojego życia lub zdrowia lub innych uczestników wycieczki, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych i nagłych takich jak wypadki, klęski żywiołowe – w tym celu Blue Style może przetwarzać również Twoje dane dotyczące zdrowia, ale wyłącznie gdy udzielisz nam zgody na takie działanie lub będziesz prawnie lub fizycznie niezdolny do wyrażenia zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit d. RODO; art. 9 ust. 2 lit a. RODO; art. 9 ust. 2 lit c. RODO);
 6. w celu zapewnienia odpowiedniej opieki lub innych świadczeń związanych ze stanem zdrowia np. z rodzajem niepełnosprawności, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez Blue Style w tym celu Twoich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit a. RODO);

b) jeżeli wypełniłeś formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej Blue Style, Blue Style przetwarza Twoje dane osobowe w celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Style w postaci kontaktu z Tobą i odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby, wnioski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Style w postaci kontaktu z Tobą i odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby, wnioski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

c) jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od Blue Style informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie przez Blue Style telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.), Blue Style przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Style w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Blue Style poprzez informowanie Cię o imprezach turystycznych i innych usługach turystycznych oferowanych przez Blue Style, promocjach, rabatach i obniżkach na podany adres e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

d) jeżeli zamówiłeś za pośrednictwem strony internetowej Blue Style katalog wycieczek, Blue Style przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. realizacji zamówienia i doręczenia Ci katalogu wycieczek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b. RODO);
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Style w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym roszczeń reklamacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f. RODO); 

e)   jeżeli skontaktowałeś się z Blue Style za pośrednictwem livechatu na stronie internetowej Blue Style, Blue Style przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Style w postaci kontaktu z Tobą i odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby, wnioski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

W zakresie wskazanym w pkt 3) powyżej Blue Style może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) powyżej:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego, numer paszportu);
 2. Dane kontaktowe (adres zameldowania, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email);
 3. dane zawarte w dokumentach podróży;
 4. dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia – wyłącznie w wyjątkowych wypadkach opisanych w pkt 3) lit a) ppkt v) i vi) powyżej.

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) powyżej:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 2. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit c) powyżej:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 2. dane kontaktowe (adres e-mail).

d) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit d) powyżej:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 2. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).

e) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit e) powyżej:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 2. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
 3. dane elektroniczne (adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia itp.). 

W związku z tym Blue Style informuje Cię, że nie jest Twoim ustawowym obowiązkiem podanie Twoich danych osobowych, jednakże niepodanie danych osobowych:

a) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit a), uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o udział w imprezie turystycznej ani świadczenie na Twoją rzecz innych usług związanych z ww. umową przez Blue Style;
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit b), uniemożliwi kontakt z Tobą w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej Blue Style;
c) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit d), uniemożliwi doręczenie Ci zamówionego katalogu wycieczek Blue Style;
d) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit e), uniemożliwi kontakt z Tobą w przypadku skontaktowania się przez Ciebie z Blue Style za pośrednictwem live chatu. 

Jednocześnie Blue Style informuje Cię, że wyrażenie zgody na otrzymywanie od Blue Style informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie przez Blue Style telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.), nie jest warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, a podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Blue Style (pkt 3) lit c) powyżej) jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przede wszystkim zaufanym partnerom handlowym Blue Style, którzy zapewniają realizację umowy o udział w imprezie turystycznej, w szczególności: liniom lotniczym, lotnisku, obiektom noclegowym, partnerom w miejscu imprezy turystycznej, przedstawicielom handlowym pośredniczącym w sprzedaży wycieczek i usług Blue Style, ubezpieczycielowi ERGO Ubezpieczenia podróży, administratorom parkingów. Twoje dane osobowe mogą być również w niezbędnym zakresie przekazywane zaufanym partnerom Blue Style przetwarzającym Twoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych i ochrony interesów Blue Style, w szczególności doradcom podatkowym, firmom audytorskim i kancelariom prawnym jak również podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, w tym wsparcie IT. Blue Style ponadto informuje, że dane osobowe mogą być również udostępnione organom władzy publicznej w zakresie i na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
Blue Style chce Cię zapewnić, że udostępnia innym podmiotom wyłącznie minimalny zakres Twoich danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz. 

Dane osobowe, które Blue Style uzyskuje i przetwarza w celu zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej są udostępniane partnerom zapewniającym realizację uzgodnionych w umowie usług, przy czym w zależności od miejsca, w jakim realizowana jest impreza turystyczna, może chodzić o partnerów w ramach Unii Europejskiej, jak również poza Unią Europejską, lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym również w państwach trzecich, które nie zostały uznane decyzją Komisji Europejskiej za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest niezbędne do realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej i zapewnienia Ci wszystkich świadczeń wynikających z tej umowy. 

Blue Style będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:

a) w przypadku, gdy zawarłeś z Blue Style umowę o udział w imprezie turystycznej - przez okres wykonywania umowy, a następnie do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej bądź przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej;
b) w przypadku, gdy wypełniłeś formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej Blue Style - przez okres niezbędny do kontaktowania się z Tobą w celu odpowiedzi na Twoje pytania, a następnie przez okres 30 dni od dnia wysłania ostatniego komunikatu;
c) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Blue Style informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie przez Blue Style telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) - przez okres do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie przez Blue Style telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub skutecznej realizacji przez Ciebie przysługującego Ci prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Blue Style – w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
d) w przypadku zamówienia przez Ciebie katalogu wycieczek za pośrednictwem strony internetowej Blue Style - przez okres niezbędny do doręczenia Ci zamówionego katalogu, a następnie do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z realizacji zamówienia;
e) w przypadku skontaktowania się przez Ciebie z Blue Style za pośrednictwem livechatu znajdującego się na stronie internetowej Blue Style - przez okres niezbędny do kontaktowania się z Tobą w celu odpowiedzi na Twoje pytania, a następnie przez okres 30 dni od dnia wysłania ostatniego komunikatu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Blue Style w zakresie i celach opisanych powyżej, masz prawo do żądania :

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności jeśli nie są potrzebne do celów, do których zostały uzyskane lub w inny sposób przetwarzane lub jeśli wycofałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania tych danych lub jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem - prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 • prawo do przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem ww. umowy oraz jeżeli Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Blue Style.


Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Blue Style.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Blue Style odbywa się na podstawie zgody, masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jak również zgodę na otrzymywanie od Blue Style informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz zgodę na wykorzystywanie przez Blue Style telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Blue Style. Cofnięcie udzielonej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy na podstawie wniosku o realizację któregoś z praw, o których mowa powyżej, Blue Style nie będzie mógł stwierdzić tożsamości wnioskodawcy, lub w przypadku, gdy Blue Style będzie miał uzasadnione wątpliwości w związku z tożsamością wnioskodawcy, Blue Style ma prawo zażądać udzielenia dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z danymi osobowymi i/lub w celu skorzystania z praw podmiotu danych osobowych prosimy o kontakt z Blue Style jako administratorem:

 • pisemnie na adres: Blue Style Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowska 29 lok. U1, 02-119 Warszawa
 • za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@sunfun.pl;
 • telefonicznie pod nr tel. (48) 22 257 08 00.

Informacje podane w niniejszym dokumencie odpowiadają faktom i przepisom prawa obowiązującym i wiążącym w momencie publikowania niniejszego dokumentu. Blue Style zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu. Zaktualizowana wersja tego dokumentu będzie opublikowana na stronie internetowej Blue Style.

Treść niniejszego dokumentu nie dotyczy innych stron internetowych, partnerów handlowych Blue Style ani innych podmiotów, bez względu na to, czy ich strony internetowe są w jakikolwiek sposób powiązane ze stroną internetową Blue Style. Blue Style nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty. W związku z tym zalecamy Ci, abyś sprawdzał, kto jest administratorem stron internetowych, z których korzystasz.