Zmiana terminu w przypadku Covid-19 lub kwarantanny

  • Jeżeli w dniu rozpoczęcia Imprezy Podróżny nie zostanie dopuszczony przez straż graniczną lub inne uprawnione podmioty do udziału w Imprezie, a okoliczność ta będzie pozostawać w bezpośrednim związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19 lub objęciem Podróżnego bądź członka jego najbliższej rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym obowiązkową kwarantanną z uwagi na podejrzenie obecności COVID-19, oraz
  • przed planowanym terminem wylotu w ramach Imprezy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Organizatora, a następnie w terminie 7 (siedmiu) dni przedstawi Organizatorowi kopię dokumentu potwierdzającego którekolwiek ze wskazanych powyżej zdarzeń,

Podróżny będzie uprawniony do zmiany terminu Imprezy zgodnie z aktualną ofertą Organizatora, przy zachowaniu innych niż termin warunków usług turystycznych objętych Imprezą, o ile zgłosi Organizatorowi taki zamiar oraz zawrze z Organizatorem porozumienie w tym przedmiocie, w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej. W takim przypadku wszelkie uiszczone wpłaty tytułem ceny całkowitej Imprezy zostaną zaliczone na poczet wpłat tytułem ceny całkowitej zmienionej imprezy turystycznej. W przypadku, gdy cena całkowita zmienionej imprezy turystycznej będzie wyższa niż cena całkowita uprzedniej Imprezy, Podróżny będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenach.