Konkurs - Lecimy na samos

Aktualizacja z 09/06/2022

Aneks do regulaminu - pobierz>>

Regulamin konkursu „Lecimy na Samos!”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Lecimy na Samos!” („Konkurs”) oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2.   Organizatorem Konkursu jest Blue Style Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 29 lok. U1, 02-119 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000651310, NIP: 7010641075, REGON: 366054742, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 zł, posługujący się nazwą handlową „Sun & Fun Holidays” („Organizator”).
3.   Konkurs zostanie przeprowadzony na Facebooku w dniach od 30.05.2022 r. od godziny 15.30 do dnia 07.06.2022 r. do godziny 24.00 („Czas Trwania Konkursu”).
4.   Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/Sun.Fun.Holidays („Profil”).
5.   Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 888).
6.   Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/Sun.Fun.Holidays.
7.   Konkurs odbywający się na zasadach określonych w Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu Konkursu. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursie będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem Nagrody lub Nagrody Głównej.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.   Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a)     ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b)     nie jest pracownikiem Organizatora, ani współpracownikiem (bez względu na podstawę prawną),
c)      nie jest członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, tj. wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonka lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia,
d)     posiada przez cały Czas Trwania Konkursu aktywny profil na Facebooku, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo ani trwale, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem tego portalu,
e)     jest fanem Profilu Organizatora,
f)       zapoznała się Regulaminem i zaakceptowała jego treść poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie – zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez opublikowanie przez Uczestnika co najmniej jednej Odpowiedzi Konkursowej pod Postem Konkursowym na Profilu Organizatora.   
2.   Każda osoba może wziąć udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3.   Organizator opublikuje na Profilu w serwisie Facebook post („Post Konkursowy”), zawierający opis zadania konkursowego, zasady jego wykonania oraz czas wykonania, a także link do Regulaminu oraz wzmiankę dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników.
4.   Zadanie konkursowe polega na dodaniu pod Postem Konkursowym umieszczonym na Profilu Organizatora komentarza z hasłem zachęcającym do wyjazdu z Organizatorem na imprezę turystyczną na wyspę Samos („Odpowiedź Konkursowa”).
5.   Realizacja zadania konkursowego musi być zgodna z zasadami wskazanymi w Poście Konkursowym oraz postanowieniami Regulaminu.
6.   Każdy Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Odpowiedzi Konkursowych.
7.   Laureatami mogą zostać osoby, które w Odpowiedzi Konkursowej w najbardziej kreatywny i przekonywujący sposób uzasadnią wyjazd z Organizatorem na imprezę turystyczną na wyspę Samos.
8.   Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Laureatów czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby.
9.   Organizator uprawniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
a)    nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b)    podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
c)    nadeślą Odpowiedzi Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, wulgarne, przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, w tym w których pojawia się alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki lub elementy kojarzące się z alkoholem, wyrobami tytoniowymi lub narkotykami, jak również na których pojawiają się elementy lub symbole kojarzące się z grami hazardowymi;
d)    nadeślą Odpowiedzi Konkursowe naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.  
10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do swojej Odpowiedzi Konkursowej, oraz że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu.

§3 NAGRODY

1.   Komisja Konkursowa wybierze Uczestników, którzy udzielili najlepszej – zdaniem Komisji Konkursowej – Odpowiedzi Konkursowej („Laureaci”).
2.   W Konkursie wyłonionych zostanie łącznie 4 Laureatów.
3.   Decyzja Komisji Konkursowej co do wyłonienia Laureatów jest ostateczna.
4.   Nagrodami w Konkursie dla 3 Laureatów są zestawy składające się z plecaka oraz ręcznika z logiem Organizatora („Nagroda”). Dodatkowo, 1 Laureat otrzyma nagrodę główną w postaci vouchera obejmującego udział w organizowanej przez Blue Style Sp. z o.o. imprezie turystycznej na wyspie Samos, przeznaczonej dla dwóch osób, w terminie od dnia 18-25.06.2022 r. zawierającej następujące świadczenia: przelot na trasie Warszawa-Samos oraz Samos-Warszawa, transfer do i z lotniska, zakwaterowanie i wyżywienie w formule all inclusive w hotelu Sirenes Beach Resort 3,5*, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia („Nagroda Główna”).
5.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od chwili zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez wiadomości prywatne wysłane na Facebooku oraz na Profilu Organizatora pod Postem Konkursowym.
6.   Laureat zobowiązany jest umożliwić Organizatorowi komunikację za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Facebook w celu poinformowania go o wygranej oraz dalszej procedurze związanej z odbiorem Nagrody lub Nagrody Głównej.
7.   W przypadku zamiaru opublikowania przez Organizatora informacji o wynikach Konkursu na Profilu, poprosi on Laureata o udzielenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska Laureata. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uzyskania Nagrody lub Nagrody Głównej.
8.   Wartość głównej Nagrody wynosi 6082 zł brutto.
9.   W przypadku, w którym Laureat będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody lub Nagrody Głównej, odpowiednio Nagroda lub Nagroda Główna zostanie powiększona przez Organizatora o nagrodę pieniężną o wysokości 11,11% wartości odpowiednio Nagrody lub Nagrody Głównej, celem pokrycia podatku dochodowego należnego od Laureata.
10.   W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, nie zostanie wydana Laureatowi, a zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Laureat nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
11.   Nagroda oraz Nagroda Główna nie podlegają wymianie ani zamianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
12.   Nagroda oraz Nagroda Główna zostaną przesłane drogą pocztową na adres Laureata podany w wiadomości prywatnej. Laureat jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w odpowiedzi na skierowaną do niego informację o wynikach Konkursu, nie później niż w terminie 1 dnia od dnia otrzymani tej informacji od Organizatora, danych adresowych w celu wysłania Laureatowi Nagrody lub Nagrody Głównej, tj. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu. W przypadku niepodania tych danych we wskazanym powyżej terminie, Nagroda lub Nagroda Główna zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy sporządzonej przez Komisję Konkursową, który nie otrzymał uprzednio Nagrody ani Nagrody Głównej.
13.   Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody lub Nagrody Głównej na osobę trzecią.

§4 REKLAMACJE

1.  Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Blue Style Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 29 lok. U1, 02-119 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Lecimy na Samos!”, lub na adres mailowy: marketing@sunfun.pl  
2.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3.  Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie wnoszącej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.   Z udziałem w Konkursie wiąże się podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska. W przypadku wygranej Laureat może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Warunkiem udziału w Konkursie oraz odebrania Nagrody lub Nagrody Głównej jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.
2.   Dane Uczestnika, w tym Laureata będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
3.   Administratorem danych osobowych jest Blue Style Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pytania i informacje w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych można kierować pod adresem: Blue Style Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 29 lok. U1, 02-119 Warszawa lub na adres mailowy: marketing@sunfun.pl
4.   Dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
a)  umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku Laureatów Konkursu również w celu wydania Nagrody lub Nagrody Głównej oraz w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9. Regulaminu, tj. przyznania nagrody pieniężnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Uczestnika, która jest wyrażona poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu);
b)  opublikowania imienia i nazwiska Laureata Konkursu w informacji o wynikach Konkursu na Profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook, za pomocą którego przeprowadzany jest Konkurs (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Laureata);
c)  wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości w przypadku Laureatów Konkursu zobowiązanych do odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody lub Nagrody Głównej (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d)  kontaktu z Uczestnikami w sprawach związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Organizatora w postaci kontaktu z Uczestnikami);
e)  kontaktu z Uczestnikiem w sprawach dotyczących zgłoszonej reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Organizatora w postaci kontaktu z Uczestnikami oraz obsługi reklamacji zgłaszanych przez Uczestników).
5.   Administrator przekazuje dane Uczestników wyłącznie podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora związane z organizacją Konkursu, takie jak: usługi marketingowe, związane z bezpośrednią obsługą profilu na Facebooku oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.
6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, w tym informowania Laureatów o wygranej w Konkursie oraz wydania Nagrody lub Nagrody Głównej i opublikowania informacji o Laureatach na Profilu Organizatora w serwisie Facebook. Niemniej, podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim dotyczy uiszczenia przez Organizatora, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% Nagrody.
7.   Organizator nie zamierza z własnej inicjatywy przekazywać danych osobowych Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak fakt korzystania z portalu społecznościowego Facebook w celu organizacji Konkursu oznacza, że dane osobowe zgromadzone przez Organizatora i przechowywane na portalu społecznościowym Facebook podlegają takim samym zasadom, jak wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Facebook. Oznacza to, że dane osobowe Uczestnika mogą zostać przesłane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zgodnie z informacją zawartą w Polityce Prywatności Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), w tym celu Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
8.   Dane Uczestników, w tym Laureatów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w szczególności:
a)  dla celu, o którym mowa w ust. 4 lit. a) i b) powyżej przez okres miesiąca od dnia zakończenia Konkursu lub do dnia cofnięcia zgody przez Uczestnika;
b)  dla celu, o którym mowa w ust. 4 lit. c) powyżej przez okres wymagany przepisami prawa,
c)  dla celu, o którym mowa w ust. 4 lit. d) powyżej przez okres miesiąca od dnia ostatniej wiadomości do lub od Uczestnika;
d) dla celu, o którym mowa w ust. 4 lit. e) powyżej przez okres 1 roku od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji złożonej przez Uczestnika.
9.   Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10.   Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11.   Organizator oświadcza, iż Uczestnicy nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływa.
12.   Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

§6 PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik poprzez przesłanie Odpowiedzi Konkursowej udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili przesłania Odpowiedzi Konkursowej polach eksploatacji, w szczególności:
a)    utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b)    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)    publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2.    Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z Odpowiedzi Konkursowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3.    Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji tam wskazanych.
4.    Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika, który przysłał Odpowiedź Konkursową.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu pod warunkiem, że zmiany nie będą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników.
2.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2022 r.